Vanessa Ellen Niicolass - ředitel

Vanessa Ellen Niicolass - ředitel

    Narodila jsem se s odlišným vnímáním světa. Mé smysly jsou vyvinutější a mé vnímání je mnohem intenzivnější než u většiny lidí bývá... 

    Založila jsem tento projekt, neboť nemohu být lhostejná k nespravedlivému dění tohoto světa. Je třeba vzít si zpět svou svobodu, vybudovat si nová práva na základě bezpodmínečné lásky... Nasadit veškerou svou vůli, odhodlanost a jistotu, že máme právo bojovat za svou svobodu. Že náš boj je tou jedinou správnou cestou. Boj ve smyslu konání, jednání, přijímání změn, usilováním, konkrétními činy... Vlastníme čas a pozornost je jen na nás jak tyto hodnoty uplatníme.

Svobodná vůle nám dává příležitost  vědomě vyladit svůj "hudební nástroj",aby námi procházela ta nejharmoničtější hudba Božství, zněla v nás a okolo nás, zatímco vychází z hloubi našeho srdce..Je to velké probuzení, rozsáhlá evoluce a nová píseň, která vyžaduje na naší Planetě jednotu, rovnováhu a harmonii. Je to píseň, kterou společně zpívají srdce všech bytostí...

Všichni jsme se narodili na této Planetě Svobodnými. Jsme živé lidské bytosti s nezcizitelnými právy, která nám nikdo nemůže vzít, ale mnohdy tomu tak není. Zatímco upřímně věříme, že jsme svobodnými, ve skutečnosti se všichni narodíme do celoživotního otroctví a do služby systému, který nás utlačuje po tisíce let. Systém ve kterém jsme chyceni, je v přímém rozporu s Božským Stvořením.

Základní přirozenost nás bytostí, které jsme součástí úžasného Božského Stvoření je pokračovat ve tvoření. Jakmile si toto uvědomíme, staneme se částí velkého probuzení a začneme inspirovat další. Ježíš nám ukázal tu správnou cestu, kterou bychom měli nastoupit všichni. Čistou cestu etického jednání, lásky a úcty k bližním, přírodě i zvířatům...Hledání pravdy i za těch nejtěžších okolností. Pokory a bezvýhradného přijímání čistého duchovního vedení shora. Zárověň odvahy se postavit proti nespravedlnosti, korupci, násilí, manipulaci... Ukazoval tedy tu jedinou správnou cestu. Mnoho lidí na duchovní cestě si dodnes myslí, že bojovat není duchovní, že skutečný duchovní člověk nebojuje, že žije "Lásku" nenásilí. A že tato Láska všechno na světě srovná. To je zásadní omyl a mnoho lidí na to zatím nepřišlo. Postoje, které vysvětlují, že za nový svět je potřeba aktivně bojovat, jsou zatím ojedinělé.

Archeotyp Lva je v každém z nás, možná víc než si myslíme. Představuje naše vědomé bytí, naše prostřednictvím realizace manifestované já. Každý si během života procházíme různými krizemi a mnohdy je nám vnucován pocit, že již to nemá cenu. My jsme Boží děti, máme autoritu Ježíše, který nepřišel na tento svět, aby nás viděl stěžovat si a naříkat. On sám byl nesmírně aktivní, silný a nikdy se nedal a takoví máme být všichni. Máme znovu vstát jako to udělal on když ho srazila k zemi rána. Ježíš byl Lev z pokolení Juda. Lev je majestátný, odvážný, trpělivý a vždy udeří drtivou silou. Lvovi si nikdo nedovolí říci, že je slabý, pomalý... Lev s klidem rozjímá o věcech a ladně a mohutně zaútočí. Lev nebrečí Lev řve tak, že děsí celou savanu. 

Žijeme v době, kdy se nám naše okolí, ať už média nebo "zaručené" informace a expertní systémy kolem nás snaží obrousit drápy, oškubat hřívu a vytrhat zuby. Zasadit rány našemu sebevědomí. Nenechejme si to líbit! Mějme odvahu a sílu pokračovat. Musíme jít dál. Protože v boji za námi stojí ta největší síla, která kdy existovala a to je Bůh. Nastal čas se probudit a osvobodit se, nikdo to za nás neudělá. Bůh čeká na naši akci, aby mohl začít reagovat skrze zákon přitažlivosti. Myslíme sami na sebe až příliš často jako na jednotlivce, oddělené jeden od druhého, zatímco jsme spojeni a to co děláme my ovlivňuje celý svět, když činíme dobro, dobro se rozšíří na celé lidstvo. 

Vše je tvořeno frekvencemi, jediná stálá konstanta spočívá v neustálé změně. Kdo se tedy propojí s jedinou "frekvencí"Zdrojem, tak se v pozemské zkušenosti sladí s myšlenkami a pocity jiných. Bude je slyšet a vnímat. Je to cesta ktomu, jak se stát soucitnou bytostí. Je třeba ,aby každý sám za sebe zvýšil úroveň svých vibrací a zesílil svou rezonanci s vyššími oktávami světla. Po té budeme vedeni Božským Zdrojem, který nás vyživuje a prostupuje celým naším bytím. V této době musí dojít ke sloučení jistého množství duchovnosti a skutečného poznání s opravdovou kuráží a odvahou. Spiritualita je zaměňována s pasivitou a to je velmi nebezpečné. Je to výsledek propagandy, která byla vytvořena lidmi, kteří jsou duchovně zaměřeni a velmi milí, ale velmi pasivní a nevlivní. Při této pasivitě mají vzteklí psi volné pole působnosti.

Pouze a jenom my sami můžeme přivodit změny, jež jsou potřebné k vytvoření Nebe na Zemi. A můžeme tak jednoduše učinit změnou své frekvence.

 Láska vytváří vysokofrekvenční energetická pole. Když ze sebe budeme vydávat jen vibrace čisté lásky, vytvoříme si auru, přes kterou se žádná negativní frekvence nedostane. 

    Smyslem našeho žití je být neomezení, radostní a navzájem harmonicky sladění. Nyní ještě není pro všechny jednoduché fungovat na této frekvenci čisté Lásky - pokud cítí beznaděj, frustrace, strach,... Může to být těžké... Je to výzva, neboť převládající energie kolektivního vědomí ještě nepodporuje harmonii, je disharmonická a tyto frekvence stahují vibrace naše i Země. 

    V této „moderní“ době se od nás nevyžaduje, aby jsme žili ve svých „jeskyních“ a meditovali dvacet, čtyřicet let či celý život. Žádá se od nás, aby jsme názorně ukazovali stav propojenosti v každodenním okamžiku našeho života, mezi všemi lidmi; a také aby jsme se rozhodli prožívat radost, protože jsme pochopili, že vše, na co se soustředíme se stává naší realitou, což je vesmírný zákon.   

    Ježíš porazil veškeré zlo. A všichni máme jeho požehnání. Tak pojďme společně a buďme Lvy.

    Pokud chceme vidět změnu, musíme se všichni sjednotit ve jménu Lásky a navzájem se podporovat. Záleží na každém jednom z nás. A proto apeluji na Vás všechny:

Nebojte se udělat něco významného. Je to výzva pro ty, kteří mají odvahu zvítězit. Každá cesta tisíce nul začíná prvním krokem. My jsme již udělali ten první krok.

přidejte se k nám a pomozte nám společně změnit sebe, změnit svět... 

Dobro plodí dobro. 

Zveme všechny diplomaty lásky a velvyslance míru: 

Pojďme se zaměřit na to, vytvořit trvalý mír a zaujmout naše místo mezi civilizovanými světy... 

 

Děkuji všem. S láskou Vanessa :-) 

 

 

 

• „Udělat velkou životní změnu může být docela těžké, ale víte co může být ještě těžší? Litovat toho, že jsme něco mohli a neudělali."

• „Na to, aby zlo zvítězilo, stačí málo: aby dobří lidé nedělali nic."

• Ani všechny oceány světa nepotopí loď, pokud se voda nedostane dovnitř. Stejně tak nám neublíží žádná energie, pokud ji to sami nedovolíme."

• „S květinou v ruce nad zlem nezvítězíš"

• „Budoucnost Země a osud lidstava jsou v rukou každého z nás"

• „Příroda je na rozdíl od lidského hodnocení vždy spravedlivá, nezaujatá a nepodporuje žádné nadržování a korupci." 

• „Ježíš učil: pokud milujete, udělali jste všechno; pokud nežijete v Lásce, všechno jste propásli."

 

 

 

 

PRAXE

od 2018 partner ISEN – International Spiritual Emergency Network Spolupráce zaměřena na řešení duchovní krize jednotlivce. Transpersonální psychologie – poradenství při řešení otázek souvisejících s duchovním vývojem a růstem. 

od 2018 partner GWLPT – Global white lions Protection Trust Jihoafrická registrovaná nezisková organizace působí v epicentru Kruger Lanyons Biosphere zodpovědná za ochranu lvů, zejména bílých a rozvoj souvisejících kulturních hodnot, které se považují za posvátné. Timbavatich – program reintrodukce bílých lvů. 

od 2018 partner P.A.L. – Protecting African Lions Nezisková org. Posláním získat status ochrany afrického lva ochrany Matky Přírody vyjádření naší čistoty ducha a jednotnosti se všemi živými bytostmi. 

od 2016 zakladatel-ředitel Aurisong, z.s. – mezinárodní nevládní organizace Zabývající se zavedením nového paradigma o šíření povědomí o skutečných řešení našich i ekologických problémů Země, odhalováním korupce a potlačením myšlenek zabraňujících zavedení volné energie a vědomí integrity pokroku. Podporující přirozenou svobodu a lidská práva. Account manager- neziskový sektor, media, reklama- propagace, kulturní společenské akce, vzdělávání, workshopy, semináře, koncerty živé hudby frekvence A = 432Hz 

od 2016 HR bussiness partner Allatra – mezinárodní společenské hnutí Reklama, propagace, spolupráce projekt hudba A=432Hz Podpora celosvětové mírové iniciativy Globální partnerské dohody Allatra. 

2016-2017 advokátní a notářský koncipient ICCJV - International Common Law Court of Justice Vienna Založena ve Vídni podle přirozeného práva. Vídeňský status ICCJV - zvláštní mise pověřena OSN zabývající se přirozeným lidským právem. Příprava a ověřování dokumentů Zastupování klienta v občansko-právních sporech Smírčí mediátor... 

2001-2015 vychovatel aupair Izrael Zkušenosti s dětmi 1-8 let 

1996-2001 hosteska, tanečnice, fotomodelka Agentůra Angels Models Reklamní a prezentační akce ČR i zahraničí 

KURZY

Vliv kvantových přechodů na rozvoj člověka Mezinárodní program ozdravení člověka Akademik Jurij Marcinišin

21 denní Pránický proces Henri Monford

Zákony kvantové fyziky, hmoty, antihmoty Bc Mgr Julia Sellers BA Honrs Vibračně oscilační procesy a jejich vzájemné propojení, skalární energie, volná energie, torzní pole, studená fúze, rezonanční kavitace, expanzně kontrakční pohyby jako základní atributy fungování hmoty, zvuk a světlo jako vibrace a oscilace všefrekvence nezištné lásky, astrální kognície, aplikovaná prekognície, bilokácie, transcendentální zážitky... 

Unified System of Knowledge Dr. Grigorij Grabovoj - bioinformační technologie,diagnostika,zpracování informací, proces obnovy... 

Tree of life - World of action Natalia Zolotareva

Bio informační technologie Dr. Arkadij Petrov

Recconection Dr. Erick Pearl 

Kosmopsychoenergosugestologie Prof. Dr. Albert Ignatěnko DrSc Psychoenergosugestivní metody, program pro ochranu VIP, bezkontaktní kung-fu. Psychologické hry, manipulace ve společnosti a každodenním životě, energetická ochrana... Prevence a restrukturalizace, eliminace rizikového chování u nebezpečných osob. Jednání s nepřizpůsobivými nebezpečnými osobami... Minimalizace následků..pomoc jednotlivcům, skupinám, komunitám Možnosti ochrany před trestnou činnosti, prevence kriminality...

 

OSOBNOSTNÍ RYSY, OBLÍBENÉ ČINNOSTI: Jsem nespoutaný živel se spousty koníčky. Zajímavým snoubením rodových linií. Optimistická, radostná, společenská, velice senzitivní, spirituálně naladěná, s výbornou intuici a schopnost vcítění se do dané situace, konkrétní osoby... Mám vrozený smysl pro spravedlnost a bojového ducha. Miluji život sám ctím a souzním s přírodou zvířaty lidmi dětmi...utrpení a nespravedlivé dění tohoto světa se mě nesmírně dotýká, nenechává mě chladnou a věřím, že každý jeden z nás může přispět k pozitivnímu posunu směrem k vyššímu stupni vědomí pro celé lidstvo. Sama se maximálně snažím v každodenním životě Pomáhat a Chránit. Držím se rčení „ zameťte si před vlastním prahem a na světě bude čisto“ a učení největšího učitele lásky Ježíše Nazaretského „ pokud milujete udělali jste všechno, pokud nežijete v Lásce všechno jste propásli“ Pro můj život je rozhodující Láska, Svoboda,Pravda, Spravedlnost, Přirozené Právo... Ráda navštěvuji cizí Země a poznávám krásy přírody a tamní mentalitu lidí. Mám ráda horskou turistiku, skalolezení, tanec, hudbu, miluji přírodu, zvířata,  děti... Medituji, cvičím jógu... Ráda studuji vše nové a inovativní, neboť věřím, že vědění je moc a „Pravda nás osvobodí“ Zajímá mě: metafyzika, kvantová fyzika, astrofyzika, alchymie, astronomie, volná energie, vlnová a molekulární genetika,alternativní medicína, bioarchitektura a další......tyto nové poznatky praktikuji v každodenním žití ve vší přirozenosti vše v souladu s přírodou.